| July 20, 2017

Media

Audios

 

Surah Takasur

Surah Takasur

Prayer Schedule

PRAYER ADHAN IQAMAH
FAJIR 4:28 5:00
DUHR 13:13 13:30
ASR 17:09 17:15
MAGHRIB 20:31 20:31
ISHA 22:01 22:15
Prayer & Iqamah Time Policy Prayer Calendar

Jummah Prayers

July 21, 2017
PRAYERKHUTBAHIQAMAH
1st DAT12:45pm1:15PM
2nd DAT2:00pm2:30pm
OBIC